HIZLI MENU

Aydınlatma Metnimiz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz;

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Zen Hukuk ve Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda KVKK uyarınca ‘’ Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu aydınlatma metninde kişisel verilerinizin işlenme amaçları, KVK Kanunu ve GDPR kapsamında haklarınızı size bildirmek isteriz.

I) Veri sorumlusu

Çağlayan Mah. Tıp Fakültesi Cad. No:317/2 Ankara/Mamak adresinde bulunan Zen Hukuk ve Danışmanlık, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Zen Hukuk ve Danışmanlık tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

       Kişisel verileriniz;

1.       İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,

2.       Ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin planlanması,

3.       Hukuk büromuz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık teklifleri, hukuki raporların hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi,

4.       Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,

5.       Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,

6.       Müvekkil ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

7.       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü

8.       Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,

9.       Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,

10.   İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi

11.   Hukuk dünyasındaki gelişmeler ve yasal mevzuat güncellemeleri hakkında bilgi verilmesi,

amaçları ile işlenebilir.

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

 

1. bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,

2. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım,

3. ilgilendiğiniz ürünler, teklif almak istediğiniz ürün veya hizmetler

4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama ve çerez politikamızda yer alan diğer bilgiler

5. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,

6. ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre gibi kullanım istatistikleri

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek
İşlenen Kişisel Verileriniz, Zen Hukuk ve Danışmanlık tarafından işbu Aydınlatma Metninde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Zen Hukuk & Danışmanlık tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel Veriler, Zen Hukuk ve Danışmanlık tarafından başta hukuki danışmanlık, dava ve yasal süreç takibi, hukuki rapor hazırlanması ve sair hukuki hizmet için teklif sunulması ve/veya Zen Hukuk ve Danışmanlık  ile danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Zen Hukuk ve Danışmanlık’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Zen Hukuk ve Danışmanlık tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Zen Hukuk ve Danışmanlık’a yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  “Çağlayan Mah. Tıp fakültesi Cad. No: 317/2 Mamak/ANKARA” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya bilgi@zenhukukdanismanlik.com mail adresine iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

 

ZEN HUKUK VE DANIŞMANLIK